Regulamin konkursu „Wszystkie psy Frenczi”

 1. Organizatorem konkursu „Wszystkie psy Frenczi” jest Frenczi Alicja Wodzeńska prowadząca działalności sklepu internetowego z ubrankami dla psów pod adresem frenczi.pl
 2. W konkursie mogą wziąć wszystkie osoby pełnoletnie, które dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza typu ankieta, dostępnego pod adresem https://forms.gle/CuBc6DSebeNEKB2f7. Celem zadania konkursowego jest pozyskanie od Uczestnika informacji, zdjęcia oraz opinii na temat produktów i sklepu Frenczi w celu publikacji (według uznania Organizatora) tych informacji na blogu sklepu Frenczi.
 3. Konkurs prowadzony jest do dnia 30.04.2020 roku.
 4. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Ponadto adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników w ramach Konkursu jest wyłącznie Organizator, nie Serwis Facebook. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestnik może dokonać zgłoszenia i wziąć udział w konkursie jednokrotnie.
 6. Wypełnienie i wysłanie ankiety o której mowa w pkt 2 jednoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 2018, poz. 165) o grach hazardowych.
 8. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne.
 9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 10. Udział w Konkursie wymaga:
 11. zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści,
 12. wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem https://forms.gle/CuBc6DSebeNEKB2f7 w taki sposób, aby Organizator miał możliwości użycia przesłanych treści w cel stworzenia wartościowego wpisu na temat Psa, który nosi ubrania Frenczi
 13. załączenia w ankiecie co najmniej 1 zdjęcia z psem w ubraniu dla psa marki Frenczi
 14. Spośród przesłanych ankiet, Organizator wybierze według własnej oceny zgłoszenia, których treść i materiały zawarte, użyte zostaną w poście opublikowanym na blogu sklepu Frenczi.
 15. Publikacja postu uprawnia Uczestnika do uzyskania nagrody w postaci jednorazowego rabatu 75% na wybrany produkt z aktualnej oferty dostępnej w sklepie prowadzonym pod adresem frenczi.pl do wykorzystania w terminie 6 miesięcy od publikacji wpisu na blogu.
 16. Z pośród uczestników, o których wpisy pojawiły się na blogu organizatora w czasie trwania konkursu,  01.05.2020 roku zostanie wylosowany jeden zwycięzca który otrzyma voucher na bluzę dla psa z oferty dostępnej w sklepie prowadzonym pod adresem frenczi.pl do wykorzystania w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania Vouchera.
 17. Wysłanie kompletnego zgłoszenia za pośrednictwem ankiety wskazanej w pkt 2 upoważnia każdego Uczestnika do otrzymania nagrody za zgłoszenie w postaci jednorazowego rabatu 10% na pierwszy produkt w koszyku w sklepie frenczi.pl do wykorzystania w czasie 3 miesięcy od przesłania Zgłoszenia.
 18. Rabat o którym mowa w pkt 12 zostanie udzielony po ustaleniu z Uczestnikiem, którego produktu ma dotyczyć rabat.
 19. Rabat, o którym mowa w pkt 13 zostanie przypisany do adresu e-mail wskazanego w zgłoszeniu.
 20. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 21. Uczestnikowi, który uzyskał prawo do nagrody, nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub nagrodę innego rodzaju np. w postaci równowartości wygranej w pieniądzu.
 22. Wpisane w zgłoszeniu treści oraz zdjęcia podlegają udzieleniu przez Uczestnika na rzecz Organizator licencji na czas nieokreślony w formie wyłącznej do korzystania na terenie Polski z Utworów przesłanych w Zgłoszeniu. Licencja obejmuje prawo do korzystania w prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, w szczególności korzystanie z Utworów w odniesieniu do pól eksploatacji:
 23. wprowadzenie Utworów do pamięci komputerowej lub Internetu, urządzeń mobilnych czy sieci komputerowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zamieszczenia Utworów na Profilach lub stronie internetowej Klienta;
 24. odtwarzanie, ekspozycję, nadawanie i retransmisję Utworów oraz udostępnianie ich na Profilach i stronie internetowej Klienta w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie indywidualnie przez siebie wybranym;
 25. rozpowszechnianie Utworów przez Internet;
 26. rozpowszechnianie Utworów w prasie;
 27. rozpowszechnianie utworów w outdoorze oraz POS-ach
 28. rozpowszechnianie w prasie lub telewizji
 29. najem, dzierżawa utworu lub wymiana nośników, na którym utwór utrwalono, w celu wykorzystania na stronach internetowych i w utworach multimedialnych w sieci Internet
 30. utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zleceniodawcę formie i w dowolny sposób;
 31. zwielokrotnienie, w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 32. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 33. wprowadzanie do obrotu, w tym wielokrotne rozpowszechnianie (w całości i we fragmentach) publiczne rozpowszechnianie
 34. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z wyłączeniem radia oraz telewizji
 35. tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakichkolwiek inne zmiany, modyfikowanie, tworzenie innych utworów w oparciu o utwór;
 36. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Utwory nie naruszą jakichkolwiek praw Stron lub osób trzecich do praw własności intelektualnej.
 37. Organizator przetwarza dane osobowe: adres e-mail, telefon, imię i nazwisko Uczestnika w celu realizacji i umożliwienia prawidłowego przebiegu Konkursu. Dane zostaną użyte m.in. w celu kontaktu z Uczestnikiem aby uzupełnić Zgłoszenie oraz w celu prawidłowego przypisania nagrody. Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://frenczi.pl/regulamin/
 38. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków przebiegu Konkursu.
 39. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników oraz odmowę przyznania nagrody w przypadku kiedy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z prawem, Regulaminem Konkursu oraz powszechnie przyjętymi zasadami współżycia lub w przypadku kiedy zawartość zgłoszenia nie pozwala na stworzenie przez Organizatora, treści wpisu na blog Frenczi. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 40. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu.
 41. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.02.2020 r